Vägarna

Parkering på våra vägar
Parkeringsförbud råder i hela området, förutom på markerade platser för parkering. Det handlar om att ha fri framkomlighet i händelse av utryckningsfordon. Varje medlem kan hämta parkeringstillstånd hos styrelsen. Det kan du använda på Rydbo Saltsjöbads väg och det upphäver P-förbudet. Om någon har parkerat så det hindrar andra eller blåljusen ring parkeringsbolaget på 0771-401020.

Om ni behöver parkera på nämnda väg se till att ha parkeringstillståndet i framrutan. Upplever ni problem med parkerade bilar kontakta våra vägtillsyningsmän.


Vägföreningen förvaltar fastighetsägarföreningens vägar. Vi har valt att ha 2 st vägtillsyningsmän Bertil Sandberg och Anders Ahlström. Deras arbete lägger grunden för hur vi fördelar resurserna för skötsel av vårt vägnät här i området. 

I området bor det många barn och därför gäller en hastighetsbegränsning om 30 km/h
 

Viktigt om du bygger nytt/om/tillbyggnad!

Vid nybyggnation eller arbeten på tomten som kräver tyngre transporter tar föreningen ut en avgift för det ökade vägslitaget som uppstår. Tänk på att kontakta vägtillsyningsmannen innan du påbörjar arbetet. 

Läs materialet "Information om vägslitage" som du kan ladda ner här till höger!
 

Anslutning av fastighet till allmän väg - kräver styrelsens godkännande
Det finns inga lagar eller bestämmelser som styr hur anslutningen från fastighet till allmän väg ska gå till eller var anslutningen förläggs. Föreningen kan inte helt vägra en fastighetsägare en infart men kan säga nej till en placering som är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Viktigt att veta är att vägområdet som disponeras av föreningen sträcker sig ca 2 m ut från vägen. Detta så kallade z-område disponeras av vägföreningen för vägslänt, diken, mötesplatser osv även om marken ägs av fastighetsägaren.
Diken är vägens bästa vän. De leder bort ytvatten och minskar därmed risken för bortspolning av delar av vägkroppen. Vad man dock ofta glömmer bort är att diken också sänker vattennivån i vägkroppen. Utan diken avvattnas inte vägkroppen och bärigheten blir låg vilket resulterar i skador då tyngre fordon kör på vägen. Att lägga en trumma löser problemet med att leda bort ytvatten men hjälper inte till att avvattna vägkroppen. Vår ambition är därför att bibehålla så många diken som bara är möjligt.

Föreningen tillämpar  en policy och en rutin som innebär följande: 

Fastighetsägare som vill anlägga en ny infart ska först se till att ha styrelsens godkännande vad gäller placering och dimension av trumman under infarten. I Rydbo Saltsjöbad sker godkännande, på styrelsens uppdrag, av vägtillsyningsmännen. Trumman ska ha en diameter om minst 200 mm. Anslutningen ska utformas så att inte vatten rinner från fastigheten ut på vägen. 

Fastighetsägaren står för kostnaden för trumma och arbete med att utföra anslutningen. Löpande underhåll av trumman i form av rensning, spolning och framtida utbyte står föreningen för.
Normalt är det fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla ytskiktet på anslutningen (delen inom dikesområdet). Om föreningen ändrar nivån/höjden på vägen så är det föreningen som svarar för den nivåanpassning som krävs av anslutningarna.

Parkering och uppläggning av gods ska ske på den egna fastigheten utan intrång på vägområdet.
För nya fastigheter behandlas placering av anslutningen i avtalet om vägslitageavgift.

Bästa fastighetsägare i Rydbo Saltsjöbad
Vägföreningen har gått igenom diken, vägtrummor och infarter och har kommit fram till att underhållet av dessa till viss del är eftersatt.

Föreningen ber därför tomtägare att se över underhållet av egna diken och infarter genom att  ta bort sly och klippa gräset i diket. Se till att dränering finns och fungerar under samtliga infarter till tomten. Detta för att möjliggöra avrinning av dagvatten.

Häckar hålls efter för fri sikt vid vägkorsingar, av säkerhetsskäl. Se på Häckar och buskage - Österåkers kommun (osteraker.se) för reglerna i vår kommun.


Kontakta Vägtillsyningsmännen