Vägarna

Parkering på våra vägar
Parkeringsförbud råder i hela området, förutom på markerade platser för parkering. Det handlar om att ha fri framkomlighet i händelse av utryckningsfordon. Varje medlem får parkeringstillstånd i samband med vår-debiteringen. Det kan du använda på Rydbo Saltsjöbads väg och det upphäver P-förbudet, Du som är nyinflyttad eller som tappat bort ditt tillstånd, tag kontakt med föreningens kassör.

Om ni behöver parkera på nämnda vägar se till att ha parkeringstillståndet i framrutan. Upplever ni problem med parkerade bilar kontakta våra vägtillsyningsmän.


Vägföreningen förvaltar fastighetsägarföreningens vägar. Vi har valt att ha 2 st vägtillsyningsmän Mats Stenhammar och Anders Ahlström. Deras arbete lägger grunden för hur vi fördelar resurserna för skötsel av vårt vägnät här i området. 

I området bor det många barn och därför gäller en hastighetsbegränsning om 30 km/h
Du som boende har rätt att parkera på Rydbo Saltsjöbads väg samt Lilla Badvägen och får parkeringstillstånd att lägga i rutan. För övriga gäller parkeringsförbud på dessa vägar.
 

Viktigt om du bygger nytt/om/tillbyggnad!

Vid nybyggnation eller arbeten på tomten som kräver tyngre transporter tar föreningen ut en avgift för det ökade vägslitaget som uppstår. Tänk på att kontakta vägtillsyningsmannen innan du påbörjar arbetet. 

Läs materialet "Information om vägslitage" som du kan ladda ner här till höger!

Bästa fastighetsägare i Rydbo Saltsjöbad
Vägföreningen har gått igenom diken, vägtrummor och infarter och har kommit fram till att underhållet av dessa till viss del är eftersatt.

Föreningen ber därför tomtägare att se över underhållet av egna diken och infarter genom att  ta bort sly och klippa gräset i diket. Se till att dränering finns och fungerar under samtliga infarter till tomten. Detta för att möjliggöra avrinning av dagvatten.

Häckar hålls efter för fri sikt vid vägkorsingar, av säkerhetsskäl. För de tomtägare som ej har möjlighet eller ej kan utföra detta, kan styrelsen erbjuda hjälp med åtgärder enligt ovan mot viss ersättning. 
 


Kontakta Vägtillsyningsmännen