Kod till stora badets bom
Ett kodlås har placerats på bommen vid stora badet, koden har skickats ut till samtliga medlemmar men kan även fås genom att klicka på knappen "Kod till stora badet" till höger på den här sidan. Koden kommer åter skickas ut när isen försvunnit.

Bryggorna

Denna policy är ett resultat av fleråriga diskussioner medlemmar emellan. Den har tagits fram då föreningens ambition har varit att ge medlemmar möjlighet till båtplats vid bryggor på föreningens mark och vatten. Genom detaljplaneringen har flera nya fastigheter bildats och antalet medlemmar i fastighetsägareföreningen ökar år för år  Det har medfört ett ökande behov av nya båtplatser som i första hand skulle kunna tillgodoses genom att nya bryggor etableras.

Nya bryggor

Varje ny brygga projekteras och bekostas av intresserade båtägare. Dessa båtägare bildar en bryggförening per ny brygga, som tecknar avtal med fastighetsägareföreningen om upplåtelse av mark och vatten. Man kan också välja att bilda en förening för flera bryggor.
Fastighetsägareföreningen ansöker om och bekostar erforderliga tillstånd från berörda myndigheter efter beslut av fastighetsägareföreningens årsmöte. 

Tyvärr har Länsstyrelsen börjat överklaga de bygglov för nya bryggor som kommunen beviljat. Detta innebär att det är väldigt osäkert huruvida vi kommer att kunna etablera nya gemensamma bryggor på föreningens mark.
 

Befintliga och äldre bryggor

Äldre etablerade bryggor tillgodoser en stor del av behovet av båtplatser. Dessa bryggor måste nyttjas i samförstånd mellan fastighetsägare i Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägareförening.

Detta gäller för samtliga bryggor på föreningens mark

  • Brygg- och båtägare ska vara medlem i fastighetsägareföreningen.
  • Båtplats följer fastighetsägare personligen, inte fastigheten.
  • Befintliga bryggor ska om möjligt samutnyttjas.
  • Befintliga bryggor underhålls av de båtägare som använder dem. Dock får storlek och utformning inte ändras. Vid renoveringsarbeten ska styrelsens bryggansvarige kontaktas före påbörjat arbete för besiktning av aktuell brygga samt därefter meddelas när arbetet är slutfört.
  • Tillåten båtstorlek är max 8,0 x 3,0 meter
  • En båtplats per fastighet och medlem. Flera fastigheter som innehas av samma medlem innebär fortfarande en båtplats. Sammanboende medlemmar räknas som en medlem i detta fall.
  • Styrelsen kontaktas skriftligen när intresse eller behov finns av att anlägga eller renovera en brygga.

Bojar

Nya bojar kan läggas ut först efter styrelsens särskilda tillstånd. Ansökan sker skriftligen till styrelsen.

Förvaring av båtar mm på föreningens mark

Båtar och tillbehör får vintertid  ej förvaras på fastighetsägareföreningens allmänna område.
Undantag får endast göras enligt styrelsens tillstånd. Sommartid under båtsäsong kan små båtar och jollar förvaras på land, enligt styrelsens tillstånd.

Upptagning och iläggning av mindre båtar kan ske vid Stora Badet. I övrigt gäller att vi alla värnar om bästa möjliga miljö och trivsel runt våra båtplatser.

Intresserad av båtplats?

Eftersom vi fnv inte kan/får etablera några nya gemensamma bryggor och därmed inte heller kan lova intresserade en båtplats, har vi tvingats ta bort den intresseanmälan som tidigare funnits. Redan tidigare gjorda intresseanmälningar kvarstår dock och finns kvar om situationen skulle förändras.


Frågor? Kontakta föreningens bryggansvarige i styrelsen!

Bryggplatsinventeringen
Bryggplatsinventeringen som genomfördes under vintern 2016 finns nu sammanfattad i en rapport under "Bryggorna" på medlemssidorna.