Båtiläggningsramp
Upptagning och iläggning av mindre båtar kan ske vid Stora Badet. Ett kodlås är placerat på bommen vid Stora Badet.  Kod kan fås genom att klicka på knappen "Kod till stora badet" till höger på den här sidan.  

Om bryggor och båtplatser i Rydbo Saltsjöbad

Föreningen äger en hel del mark och även vatten. De områden som gränsar till vatten är Svartgarn 2:4 och Svavelsö 1:1 samt 1:60. Omfattningen framgår av detaljplanerna för dessa områden.

Genom detaljplaneringen har flera nya fastigheter bildats och fastighetsägareföreningen får allt fler medlemmar. Fler efterfrågar båtplatser, en efterfrågan som skulle kunna tillgodoses genom att nya bryggor etableras på föreninges mark och vatten, så kallade WB2-områden. Så var planen 2014.

Kommunens beslut att ge strandskyddsdispens för nya bryggor på dessa områden har varit planenliga. Alla strandskyddsdispenser givna av kommunen måste dock godkännas av Länsstyrelsen. Denna myndighet prövar, såsom också kommunen gör, ansökan mot miljöbalkens krav om strandskydd vid sjöar och hav.

Länsstyrelsen godkände dispens för en brygga, med 10 båtplaser, intill Stora Badet. Några medlemmar bildade en bryggförening och avtal om upplåtelse av mark- och vattenområdet skrevs med Fastighetsägareföreningen. Detta godkändes av stämman. Stämman har också godkänt en bryggpolicy som bland annat innebär följande: 

Brygg- och båtägare ska vara medlem i fastighetsägareföreningen samt:

  • Båtplats följer fastighetsägare personligen, inte fastigheten.
  • Tillåten båtstorlek är max 8,0 x 3,0 meter
  • En båtplats per fastighet och medlem. Flera fastigheter som innehas av samma medlem innebär fortfarande en båtplats. Sammanboende medlemmar räknas som en medlem i detta fall.

Föreningen ansökte om dispens för ytterligare två bryggor, som Länsstyrelsen inte godkände, med hänvisning till miljöbalken. Beslutet överklagades av föreningen ända upp till Mark- och miljööverdomstolen. Men förgäves. Föreningens ambitioner att kunna tillgodose medlemmars önskemål om fler båtplatser på föreningens mark och vatten grusades.

 

Båtplatsintresserad hänvisas till bryggägare

Samtliga bryggor ägs av privatpersoner, undantaget bryggorna vid Stora Badet. Krav på strandskyddsdispens för bryggor anlagda före 1975 undantas, men bara om det går att bevisa att bryggan funnits på plats innan det årtalet. Renovering av bryggor med dispens får ske, men då måste den ursprungliga formen och storleken behålllas.

Detta innebär att nya bryggor inte kan anläggas på föreningens område. Båtplatsintresserade medlemmar hänvisas till respektive bryggägare med sina önskemål.

Du som har en båtplats som tillfälligt inte används, kan med fördel låna ut din plats.

Bojar

Föreningen äger vatten utanför privata fastigheter, runt Svavelsö och utanför fastlandet. 
Nya bojar på föreningens vatten kan läggas ut först efter styrelsens särskilda tillstånd. Ansökan sker skriftligen till styrelsen.

Förvaring av båtar mm på föreningens mark

Båtar och tillbehör får ej förvaras på fastighetsägareföreningens allmänna område.


Frågor? Kontakta styrelsen för Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening.  
styrelsen@rydbosaltsjobad.se