Lite bakgrundsfakta om Rydbo Saltsjöbad…

Vårt område etablerades som fritidshusområde 1934 efter att områdets mark hade styckats av från godset Rydboholm. Stockholms Läns Egnahem projekterade och började sälja de nya fastigheterna med tillhörande sportstugor, en affär färdigställdes nere vid Svinningevägen och områdets bad anlades.

Idag är vår ambition att, tillsammans med övriga fastighetsägare, arbeta för att hålla kvar den lantliga karaktär som fortfarande präglar vårt område. Samtidigt arbetar vi för att successivt uppgradera området med modern infrastruktur för att tillåta ett bekvämt året-runt-boende.
Vi vill behålla den natur och de allmänningar som finns inom området och vi för en löpande dialog med kommunen om hur området ska utvecklas. Underlag för detta arbete får vi framför allt genom de synpunkter och önskemål vi löpande får in från områdets fastighetsägare samt genom de frågor och motioner som tas upp och beslut som fattas på våra årsmöten. Hör gärna av dig med dina synpunkter!  Årsavgiften för respektive förening bestäms vid årsmötet som vi håller under våren, före april månads utgång. Motioner till årsmötena ska vara inlämnade senast den sista februari.

2009 firade vi områdets 75-årsjubileum. I vår jubileumsbok som gavs ut i samband med firandet, hittar du mycket mer information om området både i form av bakgrund liksom bilder och berättelser allt från 1934 och ända fram till 2009. Vill du ha en egen jubileumsbok kan du köpa den Butiken under menyalternativet "Medlem/Butiken".

Kort om Rydbo Saltsjöbads Väg- och Fastighetsägareföreningar
Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareföreningen bildades redan 1937 och har idag ansvar för att förvalta och underhålla de områden och anläggningar som vi som fastighetsägare i området gemensamt äger. Det handlar om våra gemensamma grön- och skogsområden, byggnader och bryggor vid Stora Badet samt områdets vägar (se karta). Här ingå också underhåll av områdets badplatser. En stor del att det vi vill åstadkomma är beroende av frivilliga krafter.

Du som är ny fastighetsägare i området, anmäl det till styrelsen. Samt läs mer under avsnittet för nyinflyttade. Det gäller också om du ändrar ditt boendeförhållande från fastboende till fritidsboende eller vice versa, enklast görs detta under fliken "Medlem" och "Medlemsmatrikeln".

Detaljplanerna för Rydbo Saltsjöbad (RS) behöver alla medlemmar ta del av. Här beskriver kommunen förutsättningarna för områdets mark- och fastighetsplan. Detaljplanerna för området (RS 1 och 2 samt Svavelsö) antogs 2014-03-10 (nyhet).

Mer om fastighetsägareföreningen

Fastighetsägareföreningens uppgift är framför allt att verka för trivsel och goda grannförhållanden.

Ängsgruppen
Ett antal personer i området har ett speciellt ansvar för att, på frivillig basis, underhålla och vidareutveckla våra allmänningar, hålla stigar öppna, rensa bort sly och på andra sätt se till att grönområdena görs lätt tillgängliga för alla i området. Se mer information under Ängsgruppen på hemsidan. Ängsgruppens planer finns under "Medlem".  Allas krafter behövs på våra gemensamma städ- och skogsröjjardagar. Håll utkik efter nästa tillfälle!  

Mer om vägföreningen

Alla områdets fastighetsägare är också medlemmar i Rydbo Saltsjöbads Vägförening som har till uppgift att, på uppdrag av fastighetsägareföreningen, underhålla vägnätet inom området. Rydbo Saltsjöbads Vägförening är en samfällighetsförening och föreningen är huvudman för samtliga allmänna vägar inom området. Det är obligatoriskt för alla fastighetsägare att vara medlem i vägföreningen.

Vägföreningens arbete leds av styrelsen med hjälp av våra vägtillsyningsmän. De är adjungerade till styrelsen. Vägföreningen ansvarar för snöröjning och viss sandning under vintern, dränering av allmänna vägar och grönområden, samt reparationer och löpande underhåll av vägar och bron mellan fastlandet och Svavelsö.

Varje fastighetsägare ombeds att regelbundet röja diken som gränsar till den egna tomten. Målet är fri sikt, framför allt för att åstadkomma en säker miljö. Vägarna ska hålla en god standard samtidigt som de utformas för att passa in i områdets karaktär.

Har du frågor om eller synpunkter på våra vägar är du mycket välkommen att vända dig till våra vägtillsyningsmän!
Se mer information under Vägarna på hemsidan.

Hitta hit


GPS
WGS84: N 59° 26.3622', E 18° 15.2382'
Decimal: 59.4394, 18.254

Kontaktinformation
Epost: styrelsen@rydbosaltsjobad.se


Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägarförening
org. nr 716400-0874
Plusgiro 102166-6

Rydbo Saltsjöbads
Vägförening

org.nr 816400-2621
Plusgiro 190228-7
 


Fakta