Säbyvikens Marina

Uppdatering 2019 - 10 - 14

Detaljplanen överklagades av Narurskyddsföreningen, en privatperson och av fastighetsägareföreningen. Mark- och mijödomstolen gav de klagande rätt och upphävde detaljplanen i sept 2016. Beslutet överklagades av kommunen men mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte behandla överklagan. Familjen Douglas hävdade då så kallad domvilla, då mark- och miljödomstolen inte tog in synpunkter från familjen i samband med överklagan. Högsta domstolen gav familjen rätt. Detaljplanen ska nu behandlas igen. Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande till mark- och miljödomstolen som behandlades på mötet den 30 sept 2019. 
 

Uppdatering 2016-09-23

Detaljplanen antagen av kommunstyrelsen.

http://www.rydbosaltsjobad.se/2016/09/23/detaljplan-f%C3%B6r-s%C3%A4byvikens-marina-antagen-33481081
 

Uppdatering 2014-07-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Österåker har beslutat att detaljplanen för Säbyvikens marina ska ställas ut för granskning. Det sker i höst, ev i september. Som underlag för beslutet genomförs en tredje fiskyngelinventering i Säbyviken och vattnen runt Svavelsön under sommaren. Tag del av planen redan nu!
 

Nyhet 2013-12-18

Det gäller frågan om båthusen vid marinan. Mark och miljödomstolen beslutade att inte ge strandskyddsdispens för båthusen. Beslutet om överklagan har prövats av mark- och miljööverdomstolen och man fann att att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

Mark- och miljödomstolens dom står därför fast. Båthusen är olagliga och därmed återkommer Naturskyddsföreningen nu med krav på att båthuset om 476 kvm får rivningsföreläggande.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Säbyvikens marina. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas med bland annat hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Bryggområdet utökas för att inrymma ytterligare bryggor.En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram för området.

Aktuellt
Planförslaget var på samråd under tiden 25 september - 31 oktober 2012 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Ett samrådsmöte hölls den 10 oktober 2012.

Tidigare
Ett program för Säbyviken godkändes av kommunstyrelsen den 2 maj 2011. Planprogrammet var på programsamråd under tiden 18 maj - 15 juni 2010.

Kommunens plan


Miljökonsekvensbeskrivningen -  en partsinlaga
Länsstyrelsens bedömning är att en utvidgning av marinan i Säbyviken inte är lämplig. Myndigheten krävde därför i sitt yttrande över planprogrammet för Säbyviken att en omfattande miljökonsekvensbeskrivning skulle utföras.
Miljökonsekvensbeskrivningen är beställd och betalad av Douglas
MMT är namnet på företaget som utfört bottenscanningen i Säbyviken. Denna undersökning ligger som underlag för miljökonsekvensbeskrivningen. Bolagets styrelseordförande heter Carl Douglas….
Michaela Fletcher Sjöman, kommunstyrelsens ordförande och Hampe Klein, byggnadsnämndens ordförande var mycket glada över att skrivningarna i miljökonsekvensbeskrivningen inte verkar innebära ett stopp för planerna med marinan. Beskrivningen kommer att gå ut på samråd efter sommaren. Det framkom vid ett möte den 4 juni i år i kommunhuset. Det var Michaela Fletcher Sjöman som initierade mötet med Kinna Lundin, Naturskyddsföreningens ordförande i Österåker. Lennart Gleerup och Marianne Lidbrink från Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening deltog också.
Vi följer med intresse utvecklingen av detta och avvaktar länsstyrelsens yttrande.
Läs hela miljökonsekvensbeskrivningen här.

Båthusen vid marinan måste rivas?!
Strax norr om marinan ligger ett båthus om 214 kvadrat med en tillbyggnad på 276 kvadrat. 2010 gav kommunen bygglov för denna tillbyggnad. Länsstyrelsen har nu upphävt kommunens beslut om bygglov. Anledningen till länsstyrelsens beslut är att båthuset ligger i ett område som betecknas som grönområde och att man aldrig tagit upp frågan om strandskyddsdispens. I efterhand beviljade kommunen strandskyddsdispens för den ursprungliga byggnaden från 2002. Denna strandskyddsdispens har nu länsstyrelsen upphävt. Bygglovet för denna ursprungliga byggnad har ingen kunnat överklaga hitintills då det gått lång tid, men om det inte finns möjlighet att få strandskyddsdispens, så är även den inte enligt regelverket. Familjen Douglas har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet för tillbyggnaden från 2010. Denna överklagan behandlas nu av Förvaltningsrätten.  Beslut beräknas inom två veckor. Tillbyggnaden ligger på ett grönområde och bygglov saknas. Det vore konstigt om rätten ger Douglas rätt.

Och mycket riktigt...Som framgår av nyhetsbrevet sommaren 2012, beslutade förvaltningsrätten att avslå familjen Douglas överklagan.

Läs länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet från 2010 här!.

Vad innebär planerna egentligen?


Tre stycken båthallar om totalt cirka 15 000 kvadratmeter,
Förrådsbyggnader, tillbyggnad av mastförråd, servicebyggnad och café om totalt cirka

20 000 kvadratmeter
En betydligt större p-plats.
Utbyggnad av befintlig betongkaj om 135 meter till 335 meter
Utbyggnad av befintliga sex bryggor till sju bryggor
Tre bryggor behåller sin ursprungliga längd om 100 meter, fyra stycken blir 180 meter.


Mycket litet blir kvar av befintlig skog och mark. Båthusen blir av formatet flyghangar, för att kunna ge plats åt mycket stora båtar.

Miljökonsekvensbeskrivning Säbyviken
>> läs mer

Säbyvikens marina – en olaglig verksamhet?

Förra året besvarade föreningen ett samrådsförslag som bland annat innebär en väsentlig utökning av marinans verksamhet i Säbyviken. Innan förslaget går till utställning ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Den pågår nu.

All vattenverksamhet ska därtill prövas av Mark- och miljödomstolen, men verksamheten i Säbyvikens marina har aldrig prövats i domstol. Detta har nu uppmärksammats av Länsstyrelsen som i särskilt möte för ett par veckor sedan med kommunen påtalade detta.

Sakägaren kan begära laglighetsprövning av den befintliga verksamheten men ny verksamhet måste prövas av Mark- och Miljödomstolen. Länsstyrelsen bevakar att denna prövning blir gjord

Länsstyrelsen anger att vattenverksamhet i detta fall omfattar all verksamhet som är förknippad med marinan såsom bryggbygge, muddring, hantering av miljögifter, avfallshantering, båttrafik m.m.Daniel Nygårds är kommunens handläggare.Bakgrund

Planerna för en utökning av marinans verksamhet var ute på samråd förra sommaren. Planerna innebär bland annat en fördubbling av antalet båtplatser till cirka 700, flera stora båthallar samt campingplats vid Ubbe åns utlopp.Föreningen agerade genom att lämna skriftliga synpunkter på samrådshandlingen och uppmanade samtidigt enskilda medlemmar att delge kommunen sin uppfattning om förslaget. Föreningen framförde krav på förbud mot vidare expansion av marinan och en namninsamling genomfördes i området med hjälp av flera aktiva medlemmar. Den resulterade i att nästan 180 personer på kort tid manifesterade sitt ställningstagande mot förslaget genom sina underskrifter. Namnen skickades till stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Ingela Gardner.

Rydbo Saltsjöbad 111016
Marianne Lidbrink,


GPS
WGS84: N 59° 26.295', E 18° 13.4848'
Decimal: 59.4382, 18.2247

Artiklar